Zorgweb

Zorgweb, de webapplicatie van Pluriform Zorg, is voor zorgmedewerkers, teamleiders, planners, artsen en behandelaren. Het dashboard is voor elke medewerker op maat in te richten en toont een overzicht van de belangrijkste informatie. Het menu brengt een gebruiker van Pluriform Zorg snel naar de juiste pagina.

Een unieke eigenschap van Pluriform Zorg is de workflow die alle medewerkers (zorg, behandeling en administratie) met elkaar verbindt. De 'alerts' op het dashboard attenderen de geautoriseerde medewerkers op wat nu gedaan moet worden, bijvoorbeeld het aanvragen van een indicatie, het melden van een vrijheidsbeperkende maatregel bij de inspectie of het afronden van een zorgplanevaluatie.

Medewerkers kunnen elkaar ook 'actiepunten' geven op alle informatie in het systeem, bijvoorbeeld om de gegevens van een cliënt verder in te vullen, een meting te bekijken of een urenverantwoording aan te vullen. Deze actiepunten vervangen voor een groot deel het e-mailverkeer.

Recente wijzigingen plaatsen we op onze Facebook pagina

Cliëntkaart

De cliëntkaart geeft een overzicht van de belangrijkste cliëntgegevens: NAW, zorgmutaties, zorglocaties, sociaal netwerk, betrokken teams, verantwoordelijke medewerkers en abonnementen. Geautoriseerde gebruikers kunnen nieuwe cliënten aanmaken en/of bestaande cliëntgegevens wijzigen.

Pluriform Zorg wordt standaard geleverd met een bibliotheek met meer dan 100 verschillende cliëntkenmerken voor het vastleggen van o.a. ziektes, allergieën, beperkingen en hulpmiddelen.

Van een cliënt zijn zowel de actuele indicatie als de lopende aanvragen voor nieuwe indicaties in te zien. Ook is zichtbaar in welke mate het budget van de cliënt reeds gebruikt is.

Vanuit het cliëntdashboard kunnen allerlei allerlei andere gegevens geopend worden, zoals het persoonsbeeld, zorgplan en vakdossier, de cliëntagenda, rapportage en metingen, incidenten en het elektronisch voorschrijfsysteem (bv Medimo).

Zorgplan

Pluriform Zorg ondersteunt verschillende zorgplansystematieken waaronder Zorgleefplan, SAMPC, Schalock & Verdugo en Omaha. Ook andere systematieken kunnen ingericht worden. Eventueel kan per team een andere zorgplanmethodiek gebruikt worden, bijvoorbeeld Zorgleefplan voor de intramurale zorgteams en Omaha voor de wijkverzorging.

De bibliotheek met Omaha-gebieden en -acties wordt standaard meegeleverd. Ook is het mogelijk om zelf een bibliotheek met doelen en acties in te richten. Per actie kan aangegeven worden wie deze uitvoert (cliënt, mantelzorger, woonteam, dagbesteding, thuiszorg, etc) en of deze eventueel vrijheidsbeperkende (WGBO, BOPZ) is. Ook kan bij een actie een generiek protocol (bv een Vilans-protocol) of een cliëntspecifiek protocol (bv een wasprotocol of signaleringsplan) worden opgenomen.

Acties kunnen opgenomen worden op de ADL-kaart of in cliëntafspraken. Ook kan een verplichting worden opgenomen om op een actie te rapporteren. De betreffende discipline krijgt dan een alert op het startscherm.

Vakdossier

Het vakdossier is speciaal voor artsen en behandelaren. Elke discipline die bij een cliënt betrokken is heeft een eigen vakdossier. Per discipline is precies in te richten welke andere disciplines schrijf- en leesrechten hebben in dat vakdossier.

Het vakdossier bevat een journaal waarin alle relevante gebeurtenissen o.b.v. SOEP gelogd kunnen worden, bijvoorbeeld een consult, meting, onderzoeksresultaat, labuitslag of specialistenbrief. Een journaalregel betreft één of meer - aan het zorgplan gekoppelde - episodes of behandeldoelen. Zo kunnen alle relevante gegevens bij een episode of behandeldoel makkelijk worden teruggevonden. Journaalregels kunnen op een gecontroleerde manier overgedragen worden naar de zorg en andere disciplines. 

Pluriform Zorg kan gekoppeld worden met Zorgmail. De binnenkomende Edifact-berichten (specialistenbrieven, labuitslagen, etc) worden 'gejournaliseerd' in het vakdossier. De diagnoses (o.b.v. ICPC) kunnen meegegeven worden aan het elektronisch voorschrijfsysteem (bv Medimo) om de contra-indicaties te bepalen.

Ritplanning

Met de module voor ritplanning kunnen cliëntafspraken met drag & drop op een route geplaatst worden. Deze module kan ook intramuraal gebruikt worden om op een eenvoudige manier efficiënte looplijsten te maken.

Het proces start met het maken van cliëntafspraken; dat kan vanuit de cliëntagenda, vanuit het zorgplan van de cliënt en vanuit een alert op het startscherm met de onderbenutte weekbudgetten. Een cliëntafspraak kan eenmalig of repeterend zijn. In alle gevallen houdt Pluriform Zorg real-time de uitputting van de week- en maandbudgetten bij.

Bij het plaatsen van een cliëntafspraak op een route op looplijst berekent Pluriform Zorg automatisch de benodigde reistijd en kilometers. De routes worden grafisch op een kaart (MapQuest) getoond om deze nog optimaler in te plannen. Zodra een medewerker aan een route of looplijst is toegekend worden de afspraken ook in zijn/haar agenda getoond.

Dienstroosterplanning

Met de module voor dienstroosterplanning kunnen medewerkers met drag & drop op diensten geplaatst worden. Pluriform Zorg houdt daarbij rekening met de bepalingen uit de CAO en de arbeidstijdenwet.

Een rooster kan vastgelegd worden als basisrooster om dit makkelijk in een nieuwe periode te kunnen hergebruiken. Pluriform Zorg ondersteunt ook het automatisch inplannen van medewerkers op diensten.

Omdat ook de cliëntafspraken in Pluriform Zorg bekend zijn, is dynamisch capaciteitsmanagement mogelijk, het voortdurend afstemmen van het aanbod aan diensten op de zorgvraag van de cliënten. Hiermee kan de zorg nog efficiënter worden ingericht.

Uit een vastgesteld rooster worden uren geregistreerd voor het salarissysteem. Ook is het mogelijk om Pluriform Zorg te koppelen met externe roostersystemen.

Agenda

Waar een cliënt en medewerker elkaar ontmoeten wordt de zorg gemaakt. De agenda is daarom het hart van Pluriform Zorg. De agenda van de cliënt en de medewerker zijn verschillende views op dezelfde cliëntafspraken.

Cliëntafspraken kunnen op twee manieren gemaakt worden: op een medewerker of op een dienst. In het tweede geval krijgt een medewerker de afspraken pas in zijn/haar agenda de dienst is ingepland. Zo kunnen afspraken gepland worden voordat de medewerker bekend is, en kunnen ze ook makkelijk herpland worden op een andere medewerker.

Voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen is een speciale agenda beschikbaar: de ADL-kaart. Hier worden de ADL-acties uit het zorgplan op een overzichtelijke manier op getoond.

De Pluriform-agenda kan middels het CalDAV-protocol ook gesynchroniseerd worden naar smartphone of Outlook. Dit is vooral handig voor behandelaren en thuiszorgmedewerkers die ook onderwerg inzicht in hun actuele cliëntafspraken moeten hebben.

Rapportage

Zorg en behandeling kunnen niet alleen rapporteren op doelen, acties en vrijheidsbeperkende maatregelen uit het zorgplan, maar ook op metingen, gesprekken (bv met familieleden) en cliëntafspraken. In het vakdossier kan ook gerapporteerd worden middels de SOEP-methode.

In Pluriform Zorg is de beveiliging van cliëntgegevens goed geregeld. Een medewerker heeft alleen toegang tot een cliënt als hij/zij een zorg- of behandelrelatie met deze cliënt heeft. Bij het rapporteren kan precies worden aangegeven of deze rapportage voor de eigen discipline, het eigen team of alle bij de cliënt betrokken teams is. Daarbuiten is deze rapportage niet zichtbaar.

Het registreren van metingen is geïntegreerd met de rapportagemodule. Zo kan bij een afwijkende meting meteen een rapportageregel voor bijvoorbeeld een verpleegkundige of arts worden aangemaakt. Pluriform Zorg heeft een bibliotheek met tientallen soorten metingen, van de A van ademhalingsfrequentie tot en met de V van Vochtbalans. Daarnaast worden de metingen die binnenkomen via Edifact-berichten ondersteund.

Managementinformatie

Managementinformatie start met de informatie die een medewerker nodig heeft om het eigen werk te managen. Als die beschikbaar is, dan kan de informatie ook geaggregeerd worden voor het team, de regio of de gehele organisatie.

In Pluriform Zorg zijn verschillende soorten MI beschikbaar:
  1. Signaallijsten op het startscherm attenderen de gebruiker dat bepaalde acties uitgevoerd moeten worden. Soortgelijke signaallijsten zijn ook beschikbaar voor ondermeer de cliënt- en productieadministratie.
  2. Op allerlei schermen wordt managementinformatie real-time en grafisch gepresenteerd, bijvoorbeeld de verdeling van de waardes van een cliëntkenmerk over de cliënten in een team, de uitputting van het budget of het verloop van een DBC.
  3. Op periodieke basis kan voorgedefinieerde managementinformatie in de vorm van een Excel-bestand gegenereerd worden die teammanagers dan in Pluriform Zorgweb kunnen raadplegen.
  4. Alle gegevens van Pluriform Zorgweb zijn voor een applicatiebeheerder (met de juiste rechten) te bekijken om zeer eenvoudig allerlei ad hoc-rapportages samen te stellen. Een BI-omgeving is in de meeste gevallen niet nodig.